fbpx

Vă rugăm să regăsiți mai jos și să parcurgeți cu atenție Anexele la contractul de prestări servicii pentru anul școlar 2021-2022. Pentru confortul dumnveavostră, vă oferim posibilitatea semnării online a contractului.

Apăsarea butonului “TRIMITE” de la finalul paginii reprezintă semnarea și acordul dumneavoastră cu privire la contract și la anexele acestuia.

Vă mulțumim că ne-ați ales parteneri în educația copilului dumneavoastră!

                                                                                                                                                                                                                                             Anexa 2

                                                       Formular de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

MDC GLOBAL EDU SRL, o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu punct de lucru în București,    B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 1G, Scara 2, Etaj 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/1996/2017, CUI RO37496117, (denumită în continuare „Centru” sau „Școala M&DORADO”), reprezentată legal prin Director General – Dl. Vîlceanu Cristian-Alexandru,

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile indicate în prezenta Notă de Informare este obligatoriu pentru întocmirea tuturor formalităților legale (Contract de prestări servicii și a tuturor anexelor aferente acestuia).

În cazul unui refuz, acesta va determina imposibilitatea întocmirii formalităților legale și a prelucrării acestora în scopul înscrierii cursantului (minor/major) în Centru.

Vă informează că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și datele copiilor dumneavoastră minori conform următoarelor reguli:

Art. 1 Scopul prelucrării

Centrul, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră (în calitate de reprezentant legal) și ale copilului dumneavoastră (cursant) în următoarele scopuri:

 • Îndeplinirea tuturor formalităților pentru încheierea contractului de prestări servicii;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale pentru executarea contractului de prestări servicii;
 • Marketing: promovarea Centrului prin publicarea de fotografii de grup pe rețelele de socializare, mai exact: pagina de Facebook, cont Instagram, Website-ul Centrului, YouTube și alte platforme online;
 • Informarea cu privire la evenimentele desfășurate de Centru și anunțurile de informare generală;
 • Înregistrea ședințelor, în cazul cursurilor online, cu rolul de a le prezenta cursanților înscriși ce sunt absenți sau întâmpină dificultăți tehnice în timpul cursului, conform contractului de prestări servicii;
 • Monitorizarea video a accesului și asigurarea securității persoanelor, spațiilor și bunurilor.

Astfel, Centrul prelucrează datele dumneavoastră pentru realizarea următoarelor activități:

 • Întocmirea dosarului cursantului care frecventează Centrul, ce va cuprinde documentele obligatorii specificate de lege;
 • Organizarea desfășurării cursurilor în Centru, a evenimentelor (serbări/tabere), întocmirea fișelor de evaluare a cursanților și centralizarea acestor date;
 • Protejarea bunurilor personale ale copiilor care intră în Centru;
 • Publicarea de fotografii de grup cu imaginea cursanților pe rețelele de socializare, mai exact: pagina de Facebook, cont Instagram, Website-ul Centrului, YouTube și alte platforme online;
 • Înregistrea ședințelor, în cazul cursurilor online, cu rolul de a le prezenta cursanților înscriși ce sunt absenți sau întâmpină dificultăți tehnice în timpul cursului, conform contractului de prestări servicii. (Prin accesarea platformei online ZOOM for EDUCATION vă dați acordul dvs. tacit de înregistrare a cursurilor online. Vă informăm că aceste înregistrări nu vor fi stocate pe serverele fizice / servere cloud / HDD interne sau externe / platforme de înregistrare / platforme de stocare a datelor, indiferent de denumirea lor sau de furnizor. După trimiterea lor, aceste înregistrări sunt șterse automat. M&DORADO nu prelucrează datele audio și video din timpul ședințelor online în scopuri comerciale. Înregistrările sunt realizate de pe platforma ZOOM for EDUCATION și vin în sprijinul dvs. și al cursanților Școlii M&DORADO, pentru o mai bună înțelegere și aprofundare a noțiunilor prezentate în cadrul lecțiilor de limbi străine.)
 • Centrul prelucrează datele dvs. cu caracter personal, respectiv imaginea, în vederea monitorizării accesului și asigurării securității persoanelor, spațiilor și bunurilor. Imaginile pot fi transmise autorităților abilitate prin lege să solicite și să primească astfel de date.

Art. 2 Categoriile de date cu caracter personal dezvăluite

Datele cu caracter personal prelucrate de către Centru cu scopul indicat la punctul 1 sunt:

 • Formularul de înscriere/reînscriere și contractul de prestări servicii ce cuprinde:
  • Numele și prenumele cursantului (beneficiarului direct); data de naștere cursant; grădinița/școala de stat/școala privată/liceul/colegiul unde este înscris și frecventează cursuri;
  • Numele și prenumele, numerele de telefon și adresele de e-mail ale părinților/reprezentanților legali ai cursantului (beneficiarului direct);
  • CNP-ul unei singure persoane (părinte, reprezentant legal, persoană ce efectuează plata lunară, semestrială sau anuală pe baza codului de client) sau adresa de domiciliu conform C.I.-ului, pentru sistemul de facturare
 • Fotografii ale copilului de la evenimentele organizate în timpul desfășurării cursurilor (serbări/tabere);
 • Adresele e-mail și numerele de telefon în scop informativ (comunicare) și de marketing;
 • Înregistrări audio/video prin intermediul platformei ZOOM for EDUCATION cu scop pur educativ pentru cursanții înscriși ce sunt absenți sau întâmpină dificultăți tehnice în timpul cursului, conform contractului de prestări servicii;
 • Monitorizarea video a accesului și asigurarea securității persoanelor, spațiilor și bunurilor.

Art. 3 Temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Centrul prelucrează datele cu caracter personal indicate mai sus (ale dumneavoastră, în calitate de reprezentant legal/tutore și ale copilului dumneavoastră minor) în baza următoarelor temeiuri legale:

 • 6 alin (1) lit. b): „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;
 • 6 alin (1) lit. a) din Regulamentul UE 679/2016: „persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;
 • 6 alin (1) lit. f) din Regulamentul UE 679/2016: „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil”.

Art. 4 Durata prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe durata executării contractului de prestări servicii, încheiat între dumneavoastră (în calitate de reprezentant legal/tutore al minorului) și Centru, precum și anterior încheierii acestuia în vederea îndeplinirii formalităților legale pentru încheierea contractului, înscrierea sau reînscrierea și comunicarea tuturor informărilor din anul școlar precedent și viitor. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru monitorizarea video va fi stocată pentru o perioadă de minim 24h si maxim 30 zile calendaristice. Cu toate acestea, pentru anumite categorii de date cu caracter personal, Centrul va păstra aceste date pe perioada de timp impusă de dispozițiile legale aplicabile.

Art. 5 Măsuri de securitate și confidențialitate

Vă încunoștințăm că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face cu respectarea unor măsuri de securitate sporită, prelucrarea realizându-se de către Centru doar prin intermediul unor persoane autorizate să prelucreze datele cu caracter personal, persoane care s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate. În înțelesul prezentei Note, prin persoane autorizate se înțeleg următoarele categorii: angajați permanenți, angajați temporari, angajați în regim de internship. De asemenea, Centrul a luat măsuri de securitate și de asigurare a confidențialității, astfel încât datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în condiții de siguranță.

Art. 6 Drepturile persoanei vizate

Vă informăm că, în conformitate cu art. 15 din Regulamentul UE 679/2016 (GDPR), aveți anumite drepturi referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal și, în virtutea acestora, ne puteți cere să:

 • Vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră;
 • Vă asigurăm acces la informațiile dumneavoastră pe care le prelucrăm;
 • Vă rectificăm/ completăm datele, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;
 • Vă ștergem datele, în cazul în care au fost prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră, acesta fiind cazul în prezenta situație;
 • Vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal – pe care le deținem;
 • Nu realizăm profilare în ceea ce vă privește, precum și să nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
 • Vă portăm datele cu caracter personal;

Pentru cererile privitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați în unul din următoarele moduri:

Telefonic: 0733.83.52.97/0754.89.65.24

Email: contact@mdorado.ro

La adresa: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 1G, Scara 2, Etaj 2, București.

Persoană de contact: Vîlceanu Cristian-Alexandru

De asemenea, potrivit prevederilor Regulamentului UE 679/2016, în cazul în care considerați că există o încălcare a drepturilor dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a formula o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, tel. 40.31.805.9211 sau pe adresa de E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

 

                                                                                                                                                                                                                                             Anexa 3

 

                                                                                                      TERMENI ȘI CONDIȚII

                                            contractuale și de participare la cursuri în cadrul Școlii de Limbi Străine M&DORADO

 

Art. 1 OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

 • Să asigure predarea cursurilor prin personal specializat, la punctul de lucru situat la adresa: Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.1G, scara 2, etaj 2, Sector 3, București; sau în mediul ONLINE prin intermediul platformelor proprii sau prin platforme externe ca: ZOOM for EDUCATION/WEBEX;
 • Să transmită via e-mail înregistrarea cursului, în situația în care cursantul lipsește – valabil doar pentru predarea online și dacă situația permite (nu ne asumăm răspunderea pentru probleme ce nu țin de serverele proprii);
 • Să asigure gratuit testarea și încadrarea cursantului la nivelul corespunzător;
 • Să asigure un mediu de predare profesional;
 • Să asigure în tariful cursului: testarea periodică + testarea finală;
 • Să păstreze confidenţialitatea cu privire la conţinutul prezentului contract;
 • Să anunţe în timp util scadența ratelor, comunicând acest lucru la adresa de e-mail indicată de către Beneficiar;
 • Să facă informările necesare și să asigure corespondența pe o singură adresă de e-mail și pe un singur număr de telefon, date ce au fost furnizate de beneficiar (direct/indirect) în cuprinsul formularului de înscriere/reînscriere/contract prestări servicii, prin intermediul mijloacelor mobile sau internet;
 • Să asigure respectarea normelor de protecție a sănătății cursanților în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, protecția individuală, protecția colectivă și combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare. În cazul confirmării infectării unui cursant cu virusul SARS-CoV-2, sala de curs atribuită grupei din care face parte cursantul va fi sigilată pe perioada dezinfectării și punerii în practică a tuturor măsurilor necesare cu privire la acest aspect, iar grupele asociate acestei săli de clasă vor fi transferate într-o sală de curs de rezervă.

 

Art. 2 OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI INDIRECT/DIRECT

Înțelege că aceste cursuri sunt benevole, prestate într-un mediu privat, neexistând constrângere în vederea alegerii acestor cursuri, iar decizia de a le urma aparţine beneficiarilor (direcți/indirecți)/cursanţilor;

Beneficiarul indirect/direct se angajează să fie de acord de următoarele:

 • Să respecte zilele şi orele de curs, aşa cum au fost agreate între părţi (fizic la sediul Prestatorului sau online);
 • La finalizarea orelor de curs, părintele/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte trebuie să fie prezent cu maxim 5 minute înainte de finalizarea orelor de curs, conform orarului agreat pentru preluarea copilului/cursantului din incinta sediului; copilul/cursantul nu are dreptul să părăsească incinta școlii fără a fi însoțit de părinte/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte; M&DORADO nu își asumă responsabilitatea în cazul în care copiii/cursanții părăsesc singuri incinta școlii; În situația în care părintele/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte nu este prezent la finalizarea orelor de curs, acesta trebuie în prealabil să se asigure că a înștiințat copilul/cursantul și că acesta a înțeles că nu are dreptul să părăsească sediul și că trebuie să aștepte în incintă. Vă informăm că anunțarea directă sau în alte moduri a personalului școlii de către copil/cursant sau părinte/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte – că urmează să părăsească incinta – nu poate fi luată în calcul și se meține în continuare obligativitatea din partea copilului/cursantului de a nu părăsi neînsoțit incinta și obligativitatea din partea părintelui/reprezentantului legal/persoanei responsabile declarată de părinte de a fi prezent pentru preluarea din incinta școlii la finalizarea ședințelor de curs. În situația în care părintele cheamă copilul/cursantul, sau crează un obicei din a-l prelua din afara incintei școlii (etajul 2 al clădirii), din parcare sau proximitatea clădirii, M&DORADO nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele incidente.
 • Să asigure corespondența prin oferirea unei singure adrese de e-mail active (în situția în care căsuța poștală de e-mail este plină sau nu este acceptată de platformele informatice de transmitere a e-mail-urilor, beneficiarul are obligația de a furniza o adresă nou valabilă) și a unui singur număr de telefon activ; să răspundă solicitărilor prestatorului de a confirma primirea;
 • Să completeze două numere de telefon în cuprinsul formularului de înscriere, numere ce vor fi folosite doar pentru situații urgente, când se impune corespondența rapidă; beneficiarul alege un singur număr de telefon pentru corespondență, iar corespondența se presupune îndeplinită prin dovada mesajului transmis sau prin raportul de apeluri efectuate;
 • Să respecte, până la finalizarea contractului, condiţiile iniţiale în care s-a făcut înscrierea, corespunzător clauzelor acestui contract;
 • Să respecte programul ales la înscriere şi să se conformeze activităţilor propuse de Prestator;
 • Să răspundă sesizărilor din partea Prestatorului cu privire la copil;
 • Să comunice orice schimbare în starea de sănătate a copilului/cursantului. În cazul în care copilul are o boala contagioasă, chiar dacă nu este adus la cursuri, părintele trebuie să anunţe conducerea;
 • În cazul apariției febrei sau a altor simptome specifice COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la copil/cursant, părintele/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte are obligația de a anunța conducerea în cel mai scurt timp;
 • Prin acest contract părintele îşi asumă strict o relaţie profesională cu personalul Prestatorului. Beneficiarii indirecți, în mod direct sau prin persoane interpuse, nu vor face oferte de angajare, nu vor solicita lecţii private, în afara programului, nu se vor adresa, în nicio circumstanţă, pe un ton nepoliticos, ridicat sau ameninţător personalului Prestatorului;
 • Prestatorul își rezervă dreptul de a-și selecta clienții/cursanții;
 • Să păstreze confidenţialitatea cu privire la conţinutul prezentului contract;
 • Să plătească contravaloarea serviciului la data stabilită de prestator, conform Graficului de plăți primit pe adresa de e-mail indicată, această plată efectuându-se înaintea începerii fiecărei serii de 8 şedinţe, respectiv 4 şedinte pentru cursurile de 1 şedință/săptămână;
 • Să achite ședințele suplimentare de pregătire și simulare a examenului Cambridge (în situația în care cursantul a fost selectat de profesor pentru susținerea acestui examen, iar părintele a fost de acord) ;
 • Să respecte decizia Prestatorului de reziliere a contractului pentru situaţia în care tariful nu este achitat la termenul stabilit şi nici nu este obţinut acordul pentru amânarea plăţii. În acest caz, după 2 şedințe efectuate și neplătite, cursantul nu mai are acces în sala de curs sau pe platforma de predare online;
 • Să fie de acord cu rezilierea contractului prin semnarea Actului Adițional de reziliere doar de către Prestator, în situația în care acesta nu se prezintă în termen de 3 zile de la invitația adresată pe e-mail;
 • În cazul spitalizării, în baza actelor medicale (adeverințe, raport medical, bilet de externare) vor fi scăzute de la plată ședințele absentate, în limita a 3 ședințe de curs. Dacă situația impune un număr mai mare de zile de spitalizare (mai mult de 3 ședințe de curs), recuperarea informației va fi făcută contra-cost; Beneficiarul va efectua, deci, plata integrală pentru ședințele de curs, excepție făcând cazul spitalizării;
 • În cazul confirmării pozitive cu SARS-CoV-2 sau carantinării (dovada făcându-se prin test confirmat sau decizie de carantinare – transmisă via e-mail), copilul/cursantul va putea participa, pe perioada impusă, la ședințele de curs online, în limita locurilor și grupelor disponibile, în funcție de nivelul de limbă și vârstă. M&DORADO nu are obligativitatea de a oferi acest serviciu, dacă orarul nu permite. În situația în care copilul/cursantul nu va participa la lecțiile online, se vor transmite via e-mail fișele și explicațiile din partea profesorului grupei sau înregistrea video a lecției unei grupe de nivel similar (dacă este posibil din punct de vedere educațional), tariful aferent ședințelor de curs absentate urmând a fi plătit integral. În situația retragerii și înscrierii ulterioare, taxa de înscriere va fi pierdută și se impune achitarea unei noi taxe de înscriere, iar recuperarea informației va fi făcută contra cost;
 • Dacă, în timpul iernii, ne vom confrunta cu situații în care vor fi anulate cursurile din cauza vremii, acestea vor fi reprogramate sau se vor desfășura în mediul online. Hotărârea va fi luată la nivelul conducerii școlii/centrului, după consultații cu toți profesorii, luând în calcul situația generală, după caz, și nu cea particulară a fiecărui cursant;
 • În situația reprogramării fizice, toți cursanții vor fi invitați să se prezinte în data stabilită pentru recuperare. Cursanții care nu s-au prezentat vor pierde ședința respectivă. Nu va exista posibilitatea unei alte reprogramări;
 • Beneficiarul ia cunoștință de faptul că prezența la curs este obligatorie, că nu se acceptă învoiri și nu se recuperează fizic sau online ședințele de la care cursantul lipsește, obligându-se în acest sens să asigure prezența cursantului la cursuri, conform programărilor stabilite;
 • Să respecte principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății cursanților, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, protecția individuală, protecția colectivă și combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare. Orice persoană, indiferent de vârstă, are obligativitatea de a purta mască de protecție și a folosi dezinfectant pe toată perioada șederii în incinta M&DORADO;
 • În situația în care va exista obligativitatea sau situația va impune ca toate cursurile să fie transferate in mediul online, corelate cu prevederile legale în vigoare la acel moment, Beneficiarul va fi de acord cu deciziile Prestatorului privind această situație;
 • Să instruiască copilul/cursantul în vederea respectării tuturor regulilor M&DORADO, a bunei purtări în timpul cursurilor și în afara orelor de curs, pe perioada șederii în incinta școlii, în vederea purtării cu grijă față de mobilierul, dotările și echipamentele electronice ale Școlii M&DORADO. Beneficiarul indirect va fi răspunzător pentru pagubele cauzate de copil/cursant sau de sine însăși pentru folosința necorespunzătoare a mobilierului, dotărilor și echipamentelor electronice din locație. Pagubele cauzate în mod voit vor fi suportate de cel care le-a produs.

Art. 3 BENEFICIARUL ESTE DE ACORD CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR PERIOADE DE VACANȚĂ

 • Vacanța de iarnă: 23.12.2021 – 09.01.2022
 • Vacanța de primăvară: 15.04.2022 – 01.05.2022
 • Zile libere: 30.11.2021, 01.12.2021, 24.01.2022, 01.06.2022, 13.06.2022

Art.4 MODALITĂȚI DE PLATĂ

 • Factura fiscală se va transmite pe e-mail Beneficiarului, cu câteva zile înainte de data scadentă stabilită prin graficul de plăți.
 • Graficul se va transmite și pe e-mail Beneficiarului în maxim 20 de zile de la semnarea contractului.
 • Pentru cei ce achită integral pentru anul școlar 2021-2022, graficul de plăți nu se ia în considerare.
 • Termenul de plată este afișat pe factura fiscală.
 • Plata poate fi efectuată prin următoarele modalități:

Plata NUMERAR sau CARD în Secretariat în intervalul orar 12:00 – 19:00 de Luni până Vineri.

*Plata nu poate fi efectuată la profesorii Școlii M&DORADO

Plata prin virament bancar:

IBAN CONT RON : RO66 INGB 0000 9999 0888 9094 deschis la ING Bank pe numele MDC GLOBAL EDU SRL.

 • ATENȚIE! Plata se poate efectua doar după ce ați primit factura fiscală pe e-mail. În ordinul de plată trebuie completate seria și numărul de pe factură sau codul de client afișat pe contractul de prestări servicii sau în factura fiscală.
 • OBLIGATORIU! Pentru identificarea plăților Dvs., vă rugăm ca la completarea ordinului de plată, în câmpul „detalii” să menționați numele complet din contract al copilului pentru care faceți plata sau codul de client ce se regăsește scris pe prima pagină a contractului de prestări servicii.
 • IMPORTANT! Amânarea termenului de plată poate fi făcută doar prin completarea formularului „Cerere de amânare a plăţii, solicitat pe e-mail sau din secretariat.

Art. 5 ANGAJAMENT ASUMAT DE CĂTRE BENEFICIAR INDIRECT/DIRECT, CA PARTE ÎN CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII

Beneficiarul îşi asumă următoarele:

 • În situatia în care componenţa grupei, formată iniţial din 6-9 cursanţi pentru cursurile fizice și 6-10 cursanți pentru cursurile online, se modifică la mai puţin de 5 cursanţi, Școala M&DORADO îşi rezervă dreptul de a dizolva grupa şi de a repartiza copiii în alte grupe similare ca nivel.
 • Deciziile la nivelul conducerii școlii se iau urmărind interesele colective ale cursanţilor. Prin urmare, cursantul trebuie să urmeze linia stabilită de școală, fiind imposibil să-i fie solicitată părerea în vederea luării fiecărei decizii în parte. Nu ne referim aici la decizii legate de diverse angajamente ale cursantului (ex: examene, taxe, etc.), ci la decizii de organizare, anulare cursuri în situaţii extreme (vreme nefavorabilă, etc), reprogramare cursuri dacă se impune neapărat acest lucru, sau dacă se impune transferul tuturor cursurilor in mediul online (în situatia în care cursurile se desfășoară cu prezență fizică – în mediul offline, sau din motive medicale). Totuşi, în situaţiile importante veţi fi consultaţi, ca şi până acum dealtfel, astfel încât să nu vă fie lezate interesele.

Prestatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe activitatea în cazul unor evenimente neprevăzute: întreruperea furnizării de energie electrică, gaze naturale, inundaţii, drumuri impracticabile, ninsori abundente, boli contagioase, pandemii, impunerea stării de urgență la nivelul țării.  În acest caz, orele vor fi recuperate prin reprogramare sau online, după caz.

 • Cursul în sine este un curs de grup, cursantul va respecta programul stabilit de școală şi nicidecum acest curs nu va fi confundat cu meditaţiile individuale.
 • Beneficiarul indirect va fi de acord cu schimbarea profesorului de la grupă dacă apare o situaţie ce impune acest lucru, ex: întreruperea Contractului cu profesorul, justificat din motive medicale sau din voinţa Prestatorului, ca urmare a lipsei rezultatelor bune la grupă şi feedback negativ primit din partea cursanţilor. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a lua orice măsură consideră necesară pentru a remedia situaţia, în vederea asigurării unui serviciu de calitate.
 • Foarte important de reţinut este faptul că, dacă veţi avea orice fel de nemulţumire legată de obligaţia noastră de a presta un serviciu de calitate, dvs. trebuie să anunţaţi imediat conducerea școlii. Semnalarea unor nemulţumiri mult mai târziu decât au apărut va fi considerată tardivă, iar acestea nu vor fi luate în considerare. Pentru a fi remediate eventuale greşeli, acestea trebuie să fie cunoscute la nivelul conducerii.
 • Profesorul are obligația să urmărească evoluția copilului, iar, dacă observă lipsa rezultatelor, sesizează Directorul Educațional pentru a analiza situația. Dacă se constată că nu este eficient să urmeze cursul de grup, cursantul poate primi cererea de încetare a contractului, în urma discuției cu părintele. Acest lucru îl poate cere și cursantul în situația mai sus prezentată. Beneficiarul trebuie să înţeleagă şi să fie de acord că urmează un curs de grup, ceea ce înseamnă că va trebui să participe activ la acesta și să mențină ritmul stabilit de grup.
 • În vederea unei informări reciproce, corecte și eficiente, Beneficiarul indirect se obligă, prin semnarea prezentului angajament, să confirme primirea informațiilor și/sau să răspundă e-mail-ului prin care Prestatorul solicită un răspuns, până la data solicitată în informare sau în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 24 de ore de la primire. Prestatorul nu se obligă să ia legătura telefonic cu fiecare beneficiar indirect în parte.
 • Prestatorul nu asigură preluarea copiilor de la cursuri. Părinţii au obligaţia să ajungă la timp pentru preluare, iar, dacă întarzie, sunt rugaţi să sune şi să anunţe în secretariat;
 • Prestatorul răspunde doar pentru activitățile care se desfășoară în incinta Școlii M&DORADO;
 • Părinţii sunt rugaţi să staţioneze în sala de așteptare special amenajată. Având în vedere situația prezentă – în condextul pandemiei COVID-19, sala de așteptare are un număr limitat de locuri, prioritate având femeile însărcinate, persoanele cu handicap, mamele însoțite de copii cu vârsta până în 2 ani si persoanele vârstnice. Copiii/cursanții vor staționa separati, într-un spațiu destinat lor, până la începerea cursului sau după finalizarea cursului și până la preluarea de către părinte/reprezentant legal/ persoana desemnată de părinte.
 • Pentru întâlnirea cu profesorul, vom organiza şedinţe cu părinţii, iar, în cazul în care un părinte simte nevoia de a discuta cu profesorul, îşi anunţă intenţia în secretariat pentru a fi programată o întâlnire. Vă propunem acest lucru pentru a nu perturba buna desfăşurare a activităţii.
 • Trebuie să se înțeleagă că pentru a ne desfășura activitatea corespunzător, este nevoie să existe înțelegere și să fie respectate reguli de ambele părți.
 • Prestatorul asigură peste 30 de locuri de parcare (în laterala clădirii). Parcarea aparține Prestatorului și este semnalată printr-un indicator.

Art. 6 TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE PE CALE ELECTRONICĂ

 • Valabile pentru predarea în mediul ONLINE

Extras din DISCLAIMER atașat e-mail-ului – „Proprietate intelectuală a Școlii de Limbi Străine M&DORADO! Acest e-mail este adresat doar destinatarului indicat și conține informații confidențiale (înregistrare video și audio a cursului online de limba engleză/germană). Informațiile din prezentul e-mail sunt pur educative și au rolul de a prezenta cursanților înscriși în cadrul Școlii de Limbi Străine M&DORADO lecții de limba engleză/germană, conform contractului de prestări servicii încheiat între M&DORADO și dvs., ca beneficiar direct/indirect. Acest DISCLAIMER are natură oficială, fiind trimis de pe adresa de e-mail a M&DORADO, contact@mdorado.ro, adresa de e-mail regăsită în contract, angajament, cât și în formularul de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, având rolul de informare colectivă a tuturor beneficiarilor din contractele active. Orice folosire în alt scop decât cel pentru care a fost creat – vizionare și studiu individual – este interzisă. Copierea, utilizarea sau distribuirea către alte persoane/ platforme/ site-uri sau mediul online/internet a prezentului mesaj și/sau conținutul prezentului mesaj, fără cunoștința și/sau acordul ȘCOLII DE LIMBI STRĂINE M&DORADO (MDC GLOBAL EDU SRL) sunt împotriva legii. În situația contrară, organele competente ale statului vor fi îndreptățite să ia măsurile legale în vigoare la data primirii prezentei informări. ”

Extras din informarea privind accesarea platformei ZOOM – „Prin accesarea platformei online ZOOM for EDUCATION vă dați acordul dvs. tacit de înregistrare a cursurilor online. Vă informăm ca aceste înregistrări nu vor fi stocate pe serverele fizice/servere cloud/HDD interne sau externe/platforme de înregistrare/platforme de stocare a datelor, indiferent de denumirea lor sau de furnizor. Dupa trimiterea lor, aceste înregistrări sunt șterse automat. M&DORADO nu prelucrează datele audio și video din timpul ședințelor online în scopuri comerciale. Înregistrările sunt realizate de pe platforma ZOOM for EDUCATION și vin în sprijinul dvs. și al cursanților Școlii M&DORADO, pentru o mai bună înțelegere și aprofundare a cunoștințelor lecțiilor de limbi străine.

Am putea să vă rugăm/să vă solicităm să opriți camera web, în situația în care nu doriți să fiți vizibili în momentul desfășurării cursului online, însă considerăm că nimic nu poate înlocui sentimentul de echipă pe care îl au cursanții în cadrul Școlii M&DORADO, ceea ce îi ajută să interacționeze cu colegii de grupă, dar și cu profesorul, prin oferirea unei imagini cât mai reale a atmosferei de curs. Dacă nu ești de acord cu o asemenea prelucrare, cu părere de rău te informăm că nu vei putea participa la cursurile noastre online, întrucât tehnica digitală disponibilă în prezent și eventualele metode folosite pentru a blura respectivele imagini (anonimiza) sunt disproporționate ca eforturi.”

 • Valabile atât pentru predarea în mediul ONLINE, cât și fizic la sediul Centrului/Școlii

Informările, anunțurile și corespondența generală se transmit pe o singură adresă de e-mail furnizată de beneficiar (direct/indirect) în cuprinsul formularului de înscriere/reînscriere/contract prestări servicii, prin intermediul mijloacelor mobile sau internet și pe un singur număr de telefon, ce se regăsește tot în cuprinsul formularului de înscriere/reînscriere/contract de prestări servicii. În cuprinsul formularului se solicită două numere de telefon pentru situații urgente, când se impune corespondența rapidă.

Art. 7 ALTELE

 • În cazul în care beneficiarul renunţă la curs din diverse motive, suma de bani achitată pentru rata în curs nu se returnează, nici taxa de înscriere -care nu este o plată suplimentară, ci o plată în avans care poate fi scăzută numai din suma aferentă ratei nr. 8, aceasta însemnând obligația frecventării modulului complet.
 • Dacă nu se cere restituirea taxei de înscriere înainte de emiterea facturii ratei nr. 8, se presupune și se acceptă că se dorește înscrierea și blocarea locului la grupă pentru anul școlar următor, an școlar ce începe în luna septembrie-octombrie a anului respectiv.
 • În cazul în care Beneficiarul dorește să retragă cursantul de la cursul pentru care a optat, acesta trebuie să adreseze conducerii o notificare scrisă de reziliere a contractului cu 15 zile înainte. În cazul plăților în avans, beneficiarul va pierde sumele achitate sau va avea obligația de a plăti facturile emise, dacă nu a anunțat rezilierea contractului conform termenului menționat mai sus.
 • Prestatorul poate cesiona în orice moment prezentul contract și/sau a drepturile izvorâte din acesta, fără acordul expres, prealabil scris, al celeilalte părți contractante.
 • Forţa majoră, aşa cum este definită prin lege, este acceptată cu condiţia notificării în scris a celeilalte părţi în termen de maxim 5 zile de la producerea evenimentului care a dus la cazul de forţă majoră. Întreruperea contractului prin forţă majoră nu poate depăşi durata a 3 luni calendaristice.
 • Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:
  • Prin expirarea termenului şi/sau realizarea obiectului contractului, efectuarea celor 32/64 ședințe aferente cursului ales.
  • Hotărârea comună a ambelor părți, exprimată prin act adițional.
  • Prin reziliere din partea Beneficiarului, cu un preaviz de 15 zile.
  • Reziliere din partea Prestatorului, prin anunț telefonic și întocmirea unui act adițional de reziliere, în următoarele situații:
   • Depăşirea cu mai mult de 2 şedinte de curs efectuate și neplătite și dorința exprimată telefonic de a nu mai continua cursurile;
   • Neprezentare la curs, respectiv minim 3 absențe nemotivate;
   • Comportament necorespunzător față de personalul şcolii și față de colegi – din partea copilului cursant în centru sau a părinţilor;
   • Neîndeplinirea de către Beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul contract și Anexe.
  • În situația în care contractul va fi semnat prin corespondență (în format electronic), fiecare Parte se obligă să păstreze exemplarul original al Contractului și Anexele aferente lui, în arhiva proprie, exemplarul în copie producându-și efecte valabile între Părți.

                                                                                                                                                                                                                                             Anexa 4

                                                                                          Bine ai venit în familia M&DORADO!

REGULAMENT M&DORADO PENTRU CURSANȚI

La M&Dorado, știm cum e să ne jucăm și iubim să ne distrăm! Dar, pe cât suntem voioși, știm să fim și serioși. Și ne place mult la școală și de doamna profesoară, căci ne-nvață cu răbdare și-are timp de fiecare; ne învață jocuri multe, poezii și versuri – sute, cântecele și povești, și-ți explică când greșești.

Mai și scriem și citim și-nvățăm să povestim – spunem glume în engleză (germană) și progresăm cu viteză. Nu vedem cum timpul trece și-ntr-un an creștem cât zece. Avem cărți, avem caiete, și pentru engleză (germană) – sete. Avem grijă de manuale (fiecare de-ale sale) și venim la timp la clasă, facem temele acasă… Pare mult, dar chiar ne place, căci noi suntem perspicace: prindem engleza (germana) din zbor, pregătiți de viitor! Și cât timp în clasă stăm, regulamentu-l respectăm:

 1. Cu mari și mici (indiferent de vârstă), în acest an școlar special, ne vom prezenta la toate ședințele de curs fizice, la sediu, cu măscuța de protecție, ne va fi măsurată temperatura și ne vom spăla și dezinfecta pe mânuțe înainte de fiecare lecție.
 2. Nu ne vom da măscuța jos în timpul ședinței și nu vom împrumuta obiecte de la alți colegi.
 3. Deși ne face plăcere, nu ne vom îmbrățișa cu colegii de grupă/școală și nici cu Miss, ca să ne ferim și să ne păzim cu toții de viruși, să rămânem sănătoși și să putem participa la toate cursurile.
 4. Nu vom intra în sala de curs fară Miss, ea ne va îndruma din sala de așteptare, atunci când este momentul să înceapă ședința.
 5. Dacă ne simțim rău sau avem o stare de disconfort, o anunțăm pe Miss și ea ne va anunța părinții.
 6. Venim la timp la oră, veseli și optimiști, și lăsăm telefonul pe silențios în rucsac, iar pe masă – doar cărțile, caietele și penarul. Restul lucrurilor rămân în ghiozdan, ca să nu ne încurce.
 7. Punem întrebări ori de câte ori e nevoie și facem temele pentru acasă cât putem de bine. Nimeni nu-i perfect, cu toții greșim, important e să fim silitori și să dăm tot ce avem noi mai bun. Așa vor veni și rezultatele, ai să vezi!
 8. O dată la câteva săptămâni, Miss o să dea un test sau un mic proiect de făcut: nu trebuie să ne speriem, ci să încercăm să lucrăm cât putem noi de bine. Testele și proiectele ne ajută să înțelegem cât de bine stăpânim anumite noțiuni și unde mai avem de lucrat.
 9. Ne place să ne distrăm și să ne simțim bine împreună, de aceea e bine să ne avem ca frații: vorbim frumos unii cu ceilalți, nu ne bruscăm, avem răbdare cu cei care nu înțeleg ceva și, dacă știm mai multe decât ei, îi ajutăm.
 10. Avem mereu răbdare și așteptăm cuminți să ne vină rândul: să vorbim, să punem întrebări, să ne jucăm, să intrăm la oră.
 11. Avem grijă de manuale și de materialele pe care ni le dă Miss și păstrăm tot ce lucrăm la oră și acasă într-o mapă frumos aranjată, ca să găsim repede ceea ce ne trebuie.
 12. Cum găsim clasa la sosire, așa o lăsăm la plecare. Avem grijă de lucrurile noastre și le respectăm pe cele ale colegilor.
 13. Vom respecta aranjarea băncilor în sălile de clasă și nu le vom muta, rupe, zgâria și nu vom folosi obiectele de scris pe măsuțe, scaune, birou, pereți sau alte obiecte din sală.
 14. Vom avea grijă și de echipamentele tehnice pe care le folosim atât noi, cât și Miss la curs, cum ar fi Laptop-ul, Tabla Smart, CD-urile sau alte obiecte și materiale educative.
 15. Orice am avea nevoie, ridicăm mâna și îi spunem lui Miss, iar ea ne va îndruma.
 16. Nu părăsim sala de curs fără acordul sau însoțiti de Miss. La finalizarea ședinței de curs, vom rămâne în bănci și vom ieși din sală împreună cu Miss și vom merge spre zona de așteptare special amenajată pentru copii, de unde vom fi preluați de părinți.
 17. Copiii nu pleacă niciodată neînsoțiți de la curs. Dacă nu au ajuns părinții, așteptăm cuminți în zona de așteptare dedicate nouă.
 18. Mai presus de toate, venim cu zâmbetul la purtător și încrezători în forțele proprii, pregătiți să învățăm și să ne distrăm!

 

REGULAMENT M&DORADO PENTRU PĂRINȚI

Ne dorim să avem o colaborare cât mai bună și mai strânsă cu părinții elevilor noștri, pentru că acest lucru contribuie la reușita copiilor. Un mediu plăcut este suma tuturor interacțiunilor care se petrec acolo, așadar avem câteva reguli și pentru părinți, ca să ne asigurăm că totul va fi în regulă și toată lumea este mulțumită:

 1. Nu vom intra în incinta scolii fără masca de protecție și ne vom asigura că și copilul are masca pusă; îi vom aminti că este obligatoriu să fie purtată pe toată durata cursului.
 2. Dacă se întâmplă ca cei mici să nu poată ajunge la curs, vă rugăm să ne anunțați. Astfel, vom ști acest lucru și nu vom avea motive de îngrijorare. Profesorul va trimite pe e-mail materialele discutate în cadrul cursului, pentru ca cel mic să poată recupera, și tot profesorul se va asigura la ședința următoare că noțiunile au fost pe deplin însușite, având grijă să explice ceea ce e neclar și să răspundă la orice întrebare.
 3. Avem o sală de așteptare de dimensiuni generoase, dar, având în vedere situația prezentă – în contextul pandemiei COVID-19, sala de așteptare are un număr limitat de locuri, prioritate având femeile însărcinate, persoanele cu handicap, mamele însoțite de copii cu vârsta până în 2 ani si persoanele vârstnice. Copiii/cursanții vor staționa separați, într-un spațiu destinat lor, până la începerea cursului sau după finalizarea cursului și până la preluarea de către părinte/reprezentant legal/ persoana desemnată de părinte.
 4. Pentru a evita aglomerația și pentru a respecta măsurile de distanțare socială, avem rugămintea ca elevii să fie însoțiți de un singur adult. Astfel, putem crea un ambient cât mai plăcut și mai relaxat pentru toată lumea.
 5. Nici părinții, nici bunicii nu vor avea voie să însoțească cursanții în sala de clasă. Aceștia vor însoți cursanții doar până la zona de așteptare special amenajată pentu ei.
 6. Pentru buna desfășurare a cursurilor, vă rugăm să țineți cont de faptul că accesul în școală se face cu maximum 5 minute înainte de începerea ședinței de curs. Este un interval destul de scurt între eliberarea unei săli de curs și dezinfectarea, igienizarea dinaintea începerii noii ore, astfel încât, dacă ajungeți prea devreme, există riscul aglomerării, iar noi ne dorim să evităm îmbulzeala pentru a respecta normele în vigoare.
 7. De asemenea, ne face plăcere să stăm de vorbă cu părinții și bunicii celor mici, însă, pentru confortul tuturor, preferăm să o facem în sala de așteptare sau în sala de clasă, după terminarea orelor de curs. De aceea, ținem să menționăm că așteptarea copiilor în incinta intrării în sediu/recepție/zona de așteptare copii/hol NU ESTE PERMISĂ. La fel cum elevii noștri au nevoie de liniște și de o anumită stare de spirit pentru a lucra cât mai bine, la fel au și cei care lucrează în sediul școlii. 🙂
 8. Orice problemă ar interveni, vă rugăm să vă păstrați calmul. Adresați-vă cu încredere directorului general, domnul Vîlceanu Cristian, sau directorului comercial, doamna Vîlceanu Alina, iar aceștia vor media situația cum pot mai bine.
 9. Pentru a fi cât mai bine informați în legătură cu parcursul educațional al copilului dumneavoastră, vă rugăm să țineți legătura cu profesorul (doar prin e-mail) și să participați la ședințele cu părinții. Acestea vor fi anunțate din timp, astfel încât să aveți posibilitatea de a avea pe cineva din familie prezent.
 10. Le oferim celor mici materiale cât se poate de atractive, cu instrucțiuni pentru părinți, pentru ca dumneavoastră să-i puteți ajuta să-și facă temele pentru acasă. În cazul în care cel mic are un program foarte încărcat la școală și se întâmplă în mod constant ca acesta să nu poată realiza în mod integral temele pentru acasă, vă rugăm să notificați acest lucru în scris.
 11. Copiii nu pot pleca acasă neînsoțiți la finalizarea orelor de curs. Părintele/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte trebuie să fie prezent cu maxim 5 minute înainte de finalizarea orelor de curs, conform orarului agreat pentru preluarea copilului/cursantului din incinta sediului; copilul/cursantul nu are dreptul să părăsească incinta școlii fără a fi însoțit de părinte/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte; M&DORADO nu își asumă responsabilitatea în cazul în care copiii/cursanții părăsesc singuri incinta școlii; În situația în care părintele/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte nu este prezent la finalizarea orelor de curs, acesta trebuie în prealabil să se asigure că a înștiințat copilul/cursantul și că acesta a înțeles că nu are dreptul să părăsească sediul și că trebuie să aștepte în incintă. Vă informăm că anunțarea directă sau în alte moduri a personalului școlii de către copil/cursant sau părinte/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte – că urmează să părăsească incinta – nu poate fi luată în calcul și se meține în continuare obligativitatea din partea copilului/cursantului de a nu părăsi neînsoțit incinta și obligativitatea din partea părintelui/reprezentantului legal/persoanei responsabile declarată de părinte de a fi prezent pentru preluarea din incinta școlii la finalizarea ședințelor de curs. În situația în care părintele cheamă copilul/cursantul, sau crează un obicei din a-l prelua din afara incintei școlii (etajul 2 al clădirii), din parcare sau proximitatea clădirii, M&DORADO nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele incidente.
 12. Copiii dumneavoastră vor susține periodic teste și lucrări de verificare, pentru a se putea monitoriza evoluția lor într-un mod corect și relevant. Rezultatele vă vor fi comunicate prin cei mici, sau prin intermediul e-mail-ului, în cazul cursurilor online. De asemenea, la sfârșitul anului școlar, elevii vor susține o evaluare sumativă obligatorie, care ne ajută să înțelegem în ce măsură și-au însușit noțiunile discutate în ultimul an școlar și să-i încadrăm în grupa corespunzătoare în anul următor.
 13. Având în vedere parteneriatul nostru cu British Council și Cambridge Assessment English, cursurile sunt concepute și în vederea pregătirii copiilor pentru susținerea examenelor Cambridge. Obiectivul final al fiecărui cursant este acela de a obține, la un anumit moment, un Certificat Cambridge.
 14. Susținerea examenului Cambridge va fi recomandată DOAR de către profesor, în urma pregătirii corespunzătoare și a participării cursantului la simulările organizate în centru. După evaluarea cursantului de către profesor și de către directorul educațional, părintele este cel care hotărăște susținerea examenelor, acestea nefiind obligatorii.
 15. Părintele îşi asumă strict o relaţie profesională cu personalul Prestatorului. Beneficiarii indirecți, în mod direct sau prin persoane interpuse nu vor face oferte de angajare, nu vor solicita lecţii private, în afara programului. Aceștia nu se vor adresa, în nicio circumstanţă, pe un ton nepoliticos, ridicat sau ameninţător personalului M&DORADO sau altor copii, indiferent de situație.
 16. Să respecte principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății cursanților, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, protecția individuală, protecția colectivă și combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare. Orice persoană, indiferent de vârstă, are obligativitatea de a purta mască de protecție și a folosi dezinfectant pe toată perioada șederii în incinta M&DORADO;
 1. În cazul confirmării pozitive cu SARS-CoV-2 sau carantinării (dovada făcându-se prin test confirmat sau decizie de carantinare – transmisă via e-mail), copilul/cursantul va putea participa, pe perioada impusă, la ședințele de curs online, în limita locurilor și grupelor disponibile, în funcție de nivelul de limbă și vârstă.
 2. Copiii/cursanții care frecventează cursurile unei şcoli ce intră în scenariul roşu (ce fac parte din clasa în care au fost confirmate cazuri de COVID-19) vor participa online la cursurile de limba engleză și germană ale Școlii de Limbi Străine M&DORADO timp de 2 săptămâni, în limita locurilor și grupelor disponibile, în funcție de nivelul de limbă și vârstă. M&DORADO nu are obligativitatea de a oferi acest serviciu, dacă orarul nu permite. De asemenea, copiii/cursanții care sunt contacţi direcţi ai persoanelor confirmate cu COVID-19 pot participa online la cursuri timp de 2 săptămâni, respectând perioada de izolare socială.
 3. Vă aducem la cunoștință că, în cadrul Școlii de Limbi Străine M&DORADO, se aplică prevederile legale privind violenţa şi hărţuirea ȋn spaţiile destinate educaţiei.
 4. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, încercați să petreceți cât mai mult timp cu acesta, să discutați despre ce a făcut la școală, cum se acomodează, ce îi place și ce nu, cu cine se înțelege și cu cine nu. Dacă simțiți nevoia, ne puteți împărtăși și nouă aceste observații – suntem deschiși la feedback și ne dorim să creăm o atmosferă cât mai plăcută pentru toți elevii noștri. 

Avizat de conducerea Școlii de Limbi Străine M&DORADO

Vă rugăm să completați și să bifați căsuțele de mai jos.

Vizitează-ne pentru a vedea dotările,
modul de predare și atmosfera de la M&Dorado!

Open chat
Ai nevoie de ajutor?
Bună ziua,
Vă putem ajuta cu informații?